Hotărârea nr. 103/2009

HCL 103 Privind aprobarea alocaiiilor bugetare pentru perioada ianuarie- decembrie 2009 pentru solicitaniii de subveniii in baza Legii nr. 34/1998 ¦i a H.G. nr. 1153/2001 cu modificarile ¦i completarile ulterioare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 103

din 26 martie 2009

privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada ianuarie- decembrie 2009 pentru solicitantii de subvenții în baza Legii nr. 34/1998 si a H.G. nr. 1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, nr. 21.069/05.02.2009- prin Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret, cu privire la aprobarea alocatiilor bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2009 pentru solicitantii de subventii în baza Legii nr. 34/1998, a H.G. nr. 1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ale H.G. nr. 1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 1024 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), lit. „a”, punctul 2; art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba alocatiile bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2009, numarul mediu lunar de persoane asistate si categoriile de cheltuieli pentru solicitantii de subventii în baza Legii 34/1998 - conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, Directia Economica si Serviciul Public de Asistenta Sociala.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

TABEL

ANEXA1


cuprinzând asociatiile/fundatiile care au solicitat subvenție în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2009

Nr.

Crt.

Denumire

Asociatie/Fundatie

Suma propusa de Comisie (RON)

Nr. mediu de persoane asistate lunar

Perioada de acordare a subventiei

Categoriile de cheltuieli pentru care se acorda subvenția de la bugetul local pe perioada ianuarie - decembrie 2009

0

1

2

3

4

5

1.

Fundatia UnitarCoop

37.380,00

35

ianuarie-decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

2.

Asociatia Caritas Greco-Catolic -Tîrgu-Mures

32.040,00

30

ianuarie- decembrie

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

-cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

3.

Fundatia Culturala Cezara Codruta Marica

8.544,00

8

ianuarie- decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu încalzirea si prepararea hranei;

 • - cheltuieli cu plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon;

-cheltuieli cu iluminatul;

-cheltuieli cu materialele didactice pentru persoane asistate; -cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate; -cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

4.

Fundatia Curcubeu - Szivarvany -Rainbow

48.000,00

87

ianuarie- decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu încalzirea si prepararea hranei;

 • - cheltuieli cu iluminatul;

-cheltuieli cu plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon;

-cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

-cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

0

1

2

3

4

5

5.

Fundația Gecse Daniel

10.000,00

15

ianuarie- iunie;

septembrie-decembrie

 • - cheltuieli cu iluminatul;

 • - cheltuieli cu plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon;

-cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate

-cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

6.

Asociația Familiilor si Familiilor Mari Marianum

16.020,00

15

Ianuarie- decembrie

-Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

7.

Fundatia Talentum

38.448,00

36

ianuarie-decembrie

 • -   cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu încalzirea si prepararea hranei;

 • -   cheltuieli cu iluminatul;

 • -   cheltuieli cu plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon;

 • -   cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate;

8.

Fundatia Crestina Rhema Centrul de zi “Ioana”

23.496,00

22

ianuarie- decembrie

 • -   cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însotitorii lor;

 • -   cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

 • -   cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

0

1

2

3

4

5

9.

Fundatia Mâini Dibace

24.750,00

31

ianuarie-iulie

septembrie-decembrie

 • - cheltuieli cu iluminatul;

 • - cheltuieli cu plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon;

 • - cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

10.

Fundatia Crestina Rhema Casa “Iona” si “Bannatyne”

19.224,00

18

ianuarie-decembrie

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli cu materialele pentru curatenie pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

 • - cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

11.

Asociatia Hifa- România Tîrgu Mures

18.480,00

45

Ianuarie-decembrie

-cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

-cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;

12.

Fundatia Crestina Rhema- Centru de pregatire pentru o viata independenta

Nu indeplineste conditiile pentru a beneficia de subventie de la bugetul local

TOTAL:

276.382,00

342 din care:

80- persoane vârstnice;

109 copii rromi;

18 copii si tineri cu HIV SIDA;; 99copii si tineri cu dizabilitati;

36 copii si tineri talentati proveniti din familii aflate în dificultate

NOTA:

Conform evaluării efectuate în ședințele de lucru din 20.11.2008 si 24.11.2008 de catre Comisia pentru evaluarea si selecționarea proiectelor depuse în temeiul Legii nr.34/1998, pentru 2009.

Pentru conformitate Consilier Superior, Fabian Adela