Hotărârea nr. 102/2009

HCL 102 Privind modificarea ¦i completarea pct. 1.2. din Anexa nr. 1 la Hotarirea Consiliului local Tirgu Mure¦ nr. 230/2008 referitoare la aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea ¦i modificarea avizelor de funciionare pentru desfa¦urarea unor activitaii economice ¦i a autorizaiiilor de funciionare pentru unitaii de alimentaiie publica pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 102

din 26 martie 2009

privind modificarea si completarea pct. 1.2. din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mures nr. 230/2008 referitoare la aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de functionare pentru desfasurarea unor activitati economice si a autorizatiilor de functionare pentru unitati de alimentatie publica pe anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 20.464 din 17.03.2009, prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, privind modificarea si completarea pct.1.2. din Anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului local Tîrgu Mures nr. 230/2008 referitoare la aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de functionare pentru desfasurarea unor activitati economice si a autorizatiilor de functionare pentru unitati de alimentatie publica pe anul 2009,

Având în vedere prevederile art. 268 si urmatoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, ale Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata,

În temeiul art. 36, alin. (2), art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea pct. 1.2. din Anexa nr. 1 la Hotarârea Consiliului local Tîrgu Mures nr. 230/2008 privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de functionare pentru desfasurarea unor activitati economice si a autorizatiilor de functionare pentru unitati de alimentatie publica pe anul 2009, conform urmatoarelor articole.

Art. 2. Pentru structurile de vânzare în care, pe lânga activitatea de alimentatie publica se organizeaza si se exploateaza masini electronice/mecanice cu câstiguri de catre titularii autorizatiei de alimentatie publica, care sunt în acelasi timp si proprietarii acestora, taxa de autorizare precum si viza anuala a acestora, astfel cum este prevazuta în Hotarârea Consiliului local nr. 39/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 3.000 lei, indiferent de tipul unitatii de alimentatie publica si de numarul de locuri declarate pentru consumatori.

Art. 3. Pentru structurile de vânzare în care, pe lânga activitatea de alimentatie publica se organizeaza si se exploateaza masini electronice/mecanice cu câstiguri, în baza oricărui tip de contract de colaborare între parti, excepție facând contractul de închiriere/subînchiriere pentru suprafata aferenta organizarii si exploatarii acestora (titularii autorizatiei de alimentatie publica nu sunt proprietarii mașinilor cu câștiguri), taxa de autorizare precum si viza anuala a acestora, astfel cum este prevazuta în Hotarârea Consiliului local nr. 39/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 3.000 lei, indiferent de tipul unitatii de alimentatie publica si de numarul de locuri declarate pentru consumatori.

Art. 4. Pentru structurile de vânzare în care, pe lânga activitatea de alimentatie publica se organizeaza si se exploateaza masini electronice/mecanice cu câstiguri, în baza unui contract de închiriere/subînchiriere pentru suprafata aferenta organizarii si exploatarii acestora, încheiat cu proprietarul masinilor, taxa de avizare precum si viza anuala a acestora, se stabileste la 1.500 lei.

Art. 5. (1) Taxa de autorizare, respectiv vizare anuala, prevazuta la art. 2. si art. 3. se achita de catre agentul economic care este titularul autorizatiei de alimentatie publica.

(2) Taxa de avizare, respectiv vizare anuala, prevazuta la art. 4. se achita de catre agentul economic care organizeaza si exploateaza masinile electronice/mecanice cu câstiguri (proprietarul masinilor cu câstiguri).

Art. 6. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a avizelor si autorizatiilor mentionate mai sus se achita într-o singura transa, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Autorizari si Control Activitati Economice din cadrul Directiei Activitati Social Culturale si Patrimoniale si Directia Economica.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban