Hotărârea nr. 101/2009

HCL 101 Privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% la unele imobile aflate in concesiunea S.C. LOCATIV S.A. Tirgu Mure¦ pentru anul fiscal 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 101 din 26 martie 2009

privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% la unele imobile aflate în concesiunea

S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures pentru anul fiscal 2009

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. ___________ din ______________ 2009

prezentata de Direcția Economica privind acordarea unor facilitați la plata impozitului aferent unor imobile aflate în administrarea S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a”, alin. (9), art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Pentru anul fiscal 2009 se aproba reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% pentru impozitul datorat de S.C. LOCATIV S.A. pentru blocurile de locuinte ANL situate în Tîrgu Mures, B-dul Pandurilor nr. 48 si 56, str. Negoiului nr. 2, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 40 - 42, str. Suceava nr. 37A, str. Molter Karoly nr. 11, str. Predeal nr. 68 precum si pentru imobilele situate pe strazile Gh. Doja nr. 160A, Baneasa nr. 8, Hunedoara nr. 11, Rovinari nr. 18, Valea Rece nr. 15 - 17, 19 - 21, 23 - 25, Rovinari nr. 24 A si 24B, Cugir nr. 10B, Sârguintei nr. 18 si 20.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban