Hotărârea nr. 100/2009

HCL 100 Privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2009, administrate prin Serviciul public - Administratia domeniului public.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 100

Din 26 martie 2009

privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2009, administrate

prin Serviciul public - Administrația domeniului public

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 792 din 04.02.2009 privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2009 administrate prin Serviciul public - Administrația domeniului public,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal si în conformitate cu art. 26, alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr. 45/2003 -privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba nivelul taxelor speciale pe anul 2009 administrate prin Serviciul public - Administratia domeniului public prezentate în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta hotarâre intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2009.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica, compartimentul Arhitect sef si Serviciul public - Administratia Domeniului Public.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

A.TAXE

anexa

Nr. Crt.

Specificație

Anul

2008

2009

I

Taxa de ocuparea domeniului public si/sau privat al municipiului Tirgu Mures cu panouri publicitare autorizate in functie de dimensiunile panourilor

 • 1) . Panou cu suprafața de afisaj între 1mp-5 mp

 • 2) . Panou icu suprafata de afisaj între 5mp-10 mp

 • 3) . Panou cu suprafata de afisaj peste 10 mp

100 lei/panou/luna

150 lei/panou/luna

200 lei/panou/luna

150 lei/panou/luna

200 lei/panou/luna

250 lei/panou/luna

PROCEDURA: Se depune cerere de avizare catre SAPPP in baza certificatului de urbanism

Taxele se urmaresc si se incaseaza de catre Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Directiei economice

II

Taxa ocupare domeniul public cu panouri mobile (pliante) autoportante temporare amplasate pe domeniul public si/sau privat al municipiului (perioada minim 3 luni - maxim 6 luni)

Cu dimensiunile de 0,5x0,9 (mxm)

1 lei/mp afisaj/zi

5 lei/mp afisaj/zi

PROCEDURA : Se depune cerere de avizare catre SAPPP, schita panoului publicitar, durata amplasarii si locul de amplasare

III

Taxa ocupare domeniu public cu mijloace de publicitate tip bannere, mash-uri cu character temporar pe o perioada de cel mult de 30 zile, indiferent de zona de amplasare

6 lei/mp/luna

30 lei/mp/zi

PROCEDURA: Pentru amplasare de bannere cu caracter umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

IV

Taxa pentru avizare amplasare reclame tip banner, mash, pe domeniul privat, pentru o perioada de cel mult 30 de zile

2 lei/mp/zi

25 lei/mp/zi

PROCEDURA: Se depune cererea la Administratia domeniului public, schita proiect de amplasare,, perioada de amplasare, acordul proprietarului imobilului,

V

Taxa pentru afisaj pe panourile de afisaj apartinand Primariei municipiului Tirgu Mures

1,5 1ei/afis/zi

2 lei/afis/zi

PROCEDURA: Pentru afisaj cu caracter umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

VI

Taxa ocupare domeniu public pentru distribuire de ,fluturasi', pliante, etc.(,,sampling")

11 lei/mp/zi

20 lei/mp/zi

PROCEDURA: Pentru distribuire de fluturasi, pliante, etc. in scop umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

VII

Taxa ocupare domeniul public pentru organizare de expozitii, de campanii publicitare pe amplasamente fixe sau mobile (cu si fara vânzare)

65 lei/mp/zi

100 lei/mp/zi

100 lei/mp/zi

PROCEDURA: pentru ocuparea domeniului public pentru organizarea de expozitii, de campanii publicitare în scop umanitar, se acorda scutire de taxe, urmând a se obtine avizul ADP

VIII

Taxa ocupare domeniu public pentru comert promotional

11 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

IX

Taxa de ocupare a domeniului public pentru organizare de spectacole

0

100 lei/mp/zi

X

Taxa ocupare domeniul public cu garaje autorizate si / sau acceptate

130 lei/an

300lei/an

Taxa pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este anuala si se achita trimestrial, in patru rate egale, adica pana la 15 martie, pana la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv

Taxa se modifica in urmatoarele situatii '

a) in cazul pensionarilor, care au venit sub 300 lei inclusiv/luna -se ia in considerare venitul proprietarului autoturismului dovedit cu talonul de pensii din luna anterioara platii, se aplica o reducere de 30%, cu conditia sa detina un singur garaj in proprietate si sa figureze in evidentele Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Directiei economice .

b) In cazul in care persoanele fizice (impreuna cu rudele de gradul I) sau juridice detin mai multe garaje taxa se modifica dupa cum urmeaza:

- Pentru al doilea garaj taxa anuala de

260 lei

- Pentru al doilea garaj o taxa anuala de 640 lei

 • - Pentru al treilea garaj o taxa anuala de 390 lei

 • - Pentru al patrulea garaj o taxa anuala de 520 lei.

 • - Pentru al cincilea garaj si urmatoarele taxa anuala de 650 lei

 • - Pentru al treilea garaj o taxa anuala de 960 lei

 • - Pentru al patrulea garaj o taxa anuala de 1280 lei.

 • - Pentru al cincilea garaj si urmatoarele o taxa anuala de 1500 lei

PROCEDURA: Taxa se achita daca se face dovada detinerii de autoturisme pentru f care nu figurează în evidentele Serviciului de stabilire, încasare impozite si taxe din economice

iecare garaj în cazul în cadrul Directiei

c) in cazul in care nu se face dovada detinerii de autoturisme, se va achita o taxa majorata cu 50% la toate categoriile

d) in cazul in care pentru un garaj s-a obtinut autorizatia de schimbare de destinatie se va achita taxa in functie de activitatea desfasurata si de zona de interes urban in lei/mp/zi

e) Pentru alte situatii care nu sunt reglementate prin prezenta

se va achita o taxa anuala de 260 lei

se va achita o taxa anuala de 500 lei

PROCEDURA: Taxele se urmăresc si se incaseaza de catre Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Directiei economice

XI

Taxa ocupare domeniul public

a). cu parcari acoperite autorizate si/sau acceptate

taxa anuala de 130 lei

taxa anuala de 160 lei

PR OCEDURA: Taxa pentru ocuparea terenului cu parcari acoperite autorizate sau acoperite este anuala si se achita trimestrial, in patru rate egale, adica pana la 15 martie, pana la 15 iunie,15 septembrie, 15 noiembrie inclusive

XII

Taxa pentru autorizarea lucrărilor de spargere si

trazi, trotuare,zone verzi

a) pentru lucrari de înlocuire sau extindere retele edilitare

1.050 lei

1500 lei/strada/luna

b) pentru bransamente

10lei/mp/zi

10 lei/mp/zi

XIII

Taxa pentru ocuparea partiala a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, etc.)

4 lei/mp/zi

4,00 lei/mp/zi

XIV

Taxa pentru autorizatia de libera trecere si oprire pentru mijloacele de transport in zonele cu restrictie de circulatie

11 lei/mijloc de transport/zi

Sarcina

3500-7499 Kg

20lei/miljoc trans/zi

7500-19999 Kg

50lei/mijloc trans/zi >20000 Kg 100lei/mijloc trans/zi

XV

Taxa eliberare AVIZ -ADP

60 lei/aviz

70 lei/aviz

PROCEDURA: Taxa se refera la toate avizele eliberate de catre A

dministratia domeniului

XVI

Taxa pentru autorizarea de taieri arbori

37 lei

37 lei

XVII

Taxa pentru autorizarea de taieri arbusti

16 lei/arbust

16 lei/arbust

XVIII

Taxa pentru desfiintare 1 metru liniar de gard viu

26,5 lei

27 lei

XIX

Taxa pentru achizitionarea si plantarea a doi arbori/garaj pentru toti detinatorii de garaje de pe domeniul public/privat al municipiului

53 lei

53 lei

Nota: suma va fi folosita pentru achiziționarea de arbori

XX

Taxa de utilizare a cutiei de separare a iluminatului public de iluminatul festiv pentru bransare/debransare a casetelor (reclama) luminoase montate pe stilpi electrici

100 lei/bransament

100 lei/bransament

XXI

Taxa habitat

9,5 lei/locuinta

10 lei/locuinta

XXII

Taxa folosinta stalpi electrici aflati in proprietatea municipiului Tg. Mures, pentru:

 • -  panouri reclama

 • -   linii aeriene

45 lei/buc/luna

2 lei/stalp/luna

50 lei/buc/luna

2,5 lei/stalp/luna

XXIII

Taxa de ocupare a domeniului public pentru

0

5 lei/mp/zi

desfasurarea de spectacole

B. AMENZI

I

Amenda pentru amplasarea ilegala de panouri publicitare , bannere, mashuri,etc., pe domrniul public si/sau privat al municipiului Tg. Mures (amenda se va aplica inclusiv pentru panourile publicitare amplasate illegal pe stalpi electrici aflati in proprietatea municipiului)

cuprinsa intre 500

1.000 lei

cuprinsa intre 1.000 2500 lei

II

Amenda pentru neinscriptionarea lizibila a firmelor cu denumirea societatii ce desfasoara activitatea si a nr. de inregistrare de la Registrul Comertului, la sediile/punctele de lucru/sucursale/agentii unde isi desfasoara activitatea

cuprinsa intre 300

500 lei

cuprinsa intre 300

500 lei

III

Amenda pentru neinscriptionarea proprietarului pe panou, firma, reclama, etc. care efectueaza publicitate pe raza municipiului

- cuprinsa intre 150

700 lei/panou/reclama

1000 lei/panou / reclama

IV

Amenda pentru neintretinerea reclamei/firmei/esarfei(banner)/mash

cuprinsa intre 300

500 lei

cuprinsa intre 1.000

2.500 lei

V

Amenda pentru ocupare ilegala a domeniului public pentru distribuire de ,,fluturasi", pliante, etc.(,,sampling"), fara obtinerea avizului ADP

cuprinsa intre 200

500 lei

cuprinsa intre 1.000

2.500 lei

VI

Amenda pentru organizarea neavizata de expozitii, campanii publicitare, campanii cu caracter umanitar sau pentru strangerea de fonduri in scopuri caritabile, pe domeniul public cu sau fara vanzare

cuprinsa intre 5001000 lei

cuprinsa intre 1.0002500 lei

VII

Amenda pentru amplasarea neautorizata / neavizata a unor constructii (tonete, chioscuri, terase, etc) pe domeniul public sau privat al municipiului

cuprinsa intre 1.000

- 10.000 lei

cuprinsa intre 1.000

2.500 lei

VIII

 • a) Amenda pentru executarea fara autorizatie a lucrarilor de spargere strazi, trotuare, zone verzi

 • b) Amenda pentru depasirea valabilitatii autorizatiei pentru lucrari de spargere strazi, trotuare, zone verzi

cuprinsa intre 700 1.500 lei cuprinsa intre 350750 lei

cuprinsa intre 1.000

2.500 lei

cuprinsa intre 1.000

2500 lei

c) amenda pentru nerespectarea condițiilor de refacere a suprastructurii stipulate în autorizația de spargere

0

cuprinsa între 1.000

2.500 lei

IX

Amenda pentru neautorizarea de libera trecere si oprire pentru mijloacele de transport in zonele in zonele cu restrictie de circulatie

cuprinsa intre 200

300 lei

cuprinsa intre 300

2000 lei

X

Amenda pentru neintretinerea zonei verzi aferenta blocurilor de locuinte

cuprinsa intre 105 -

262,5 lei pentru organizatie

cuprinsa intre 100 -

270 lei pentru

asociatie

XI

Amenda pentru transformarea zonelor verzi din jurul blocurilor in gradini de zarzavat

cuprinsa intre 105 -262,5 lei pentru utilizatorul gradinii sau organizatiei care nu a desfiintat gradina

cuprinsa intre 100 -

270 lei pentru utilizatorul gradinii sau organizatiei care nu a desfiintat gradina

XII

Amenda pentru taierea arborilor, arbustilor, pomilor fructiferi, vitei de vie, indiferent de proprietarul terenului, care nu au autorizatie/aviz der taiere arbori eliberata de Primaria Tg Mures

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

cuprins~ intre 1050 -1575 lei pentru persoana fizica/judica ce executa taierea fara autorizatie/aviz

Cuprinsa intre 10001500 lei/arbore,pom fructifer pentru persoana fizica/juridica ce executa taierea fara autorizatie/aviz -300 lei/arbust,vita de vie pentru persoana fizica/juridica ce executa taierea fara autorizatie/aviz

XIII

Amenda pentru executarea de taieri de arbori in timpul sezonului de vegetatie

 • - 105 lei pentru persoana ce executa taierea

 • - 210 lei pentru persoana care a dat dispozitia

(conducător unitate)

 • - 100 lei pentru persoana ce executa taierea

 • - 210 lei pentru persoana care a dat dispozitia (conducator unitate)

XIV

Amenda pentru taierile in coronament la arborii din zonele verzi din cadrul asociatiilor de proprietari executate de catre acestia sau locatari

0

500 lei

XV

Amenda pentru recoltarea florilor, semintelor, fructelor si frunzelor din parcuri, scuaruri, zone verzi apartinand domeniului public si privat al municipiului

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

525 lei

100 lei

XVI

Amenda pentru distrugerea unui mp. de teren plantat cu flori si alte plante omamentale, sau insamantat cu iarba

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

105 lei

100 lei

XVII

Amenda pentru desfiintarea neautorizata a unui ml de gard viu

105 lei

100 lei

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

XVIII

Amenda pentru distrugerea arborilor de pe aliniamentele stradale, parcuri, scuaruri si alte zone verzi prin lovire de catre autovehicule, persoane sau in orice mod

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

105 lei/arbore, arbust

100 lei/arbore, arbust

XIX

Amenda pentru abandonarea, stationarea, traversarea, parcarea, spalarea si repararea autovehiculelor de orice fel, in parcuri, scuaruri si zone verzi apartinand domeniului public al municipiului

210 lei

2500 lei

XX

Amenda pentru amenajarea de parcari prin acoperire cu beton, dale si piscoturi a unor portiuni de teren din parcuri, scuaruri si zone verzi de pe domeniul public, sau construirea de garaje, executate fara, aprobarea planului urbanistic de detaliu de catre Consiliul Local si fara avizul favorabil al serviciului de specialitate

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

10.000 lei

10.000 lei

XXI

Amenda pentru neplantare de puieti de arbori pentru inlocuirea arborilor taiati pe baza autorizatei de taiere arbori

262,5 lei/arbore

neplantat

-270 lei/arbore neplantat

-150 lei/arbust

-500 lei/ml gard

XXII

Amenda pentru afișare sau inscriptionare pe stâlpii electrici

500 lei/stalp

Între 250 - 1.000 lei/stalp

XXIII

Amenda pentru bransarea la reteaua electrica de iluminat public fara autorizare (avizare)

1000 lei/stalp

Intre 1500 - 2.500 lei/stalp

XXIV

Amenda pentru amenajare de zona verde fara avizul Primariei

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

0

100 lei

XXV

Amenda pentru neplantarea de puieti de arbori de catre proprietarii de garaje, aflate pe domeniul public sau privat, autorizate sau mentinute prin HCL

0

270 lei/arbore neplantat

XXVI

Amenda pentru neintretinerea zonei verzi din dreptul locuintelor

100 lei

100 lei

XXVII

Amenda pentru neintretinerea zonei verzi din dreptul institutiei

100 lei

Intre 100 lei si 300lei