Hotărârea nr. 10/2009

HCL 10 Privind revocarea mandatarii d-lui Molnar Gabor Jozsef din funciia de reprezentant A.G.A. al S.C. Compania Aquaserv S.A. ¦i mandatarea in aceasta funciie a d-lui Todoran Liviu Emil Nicu precum ¦i mandatarea acestuia sa aprobe documentele de pe Ordinea de zi a ¬ediniei A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 20 februarie 2009 prevazute la punctele b) ¦i e) din convocator.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 10

din 29 ianuarie 2009

privind revocarea mandatarii d-lui Molnar Gabor Jozsef din funcția de reprezentant A.G.A. al S.C. Compania Aquaserv S.A. si mandatarea în aceasta funcție a d-lui Todoran Liviu Emil Nicu precum si mandatarea acestuia sa aprobe documentele de pe Ordinea de zi a Sedintei A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 20 februarie 2009 prevazute la punctele b) si e) din convocator

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 61/P din 21.01.2009 prin Directia Comunicare, Programe cu Finantare Internationala si Resurse Umane, privind revocarea mandatarii d-lui Molnar Gabor Jozsef din functia de reprezentant A.G.A. al S.C. Compania Aquaserv S.A. si mandatarea în aceasta functie a d-lui ________________________________precum si mandatarea acestuia sa aprobe documentele de pe Ordinea de zi a Sedintei A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 20 februarie 2009,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” si alin (6), lit. “a”, pct. 14, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, precum si prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 306/2005, privind aprobarea unor masuri în legatura cu reorganizarea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit “c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se revoca mandatarea d-lui Molnar Gabor Jozsef din functia de reprezentant A.G.A. al S.C. Compania Aquaserv SA.

Art. 2. Se mandateaza în functia de reprezentant A.G.A. al S.C. Compania Aquaserv S.A. dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Art. 3. Se mandateaza reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mures, dl. Todoran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe Ordinea de zi a Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 20.02.2009, înscrise la punctele b) si e) din convocator care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mures în S.C. Compania Aquaserv S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu .

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban