Hotărârea nr. 1/2009

HCL 1 Privind modificarea anexelor 7 ¦i 8 la Hotarirea Consiliului local municipal Tirgu Mure¦ nr. 228/18.12.2008, referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 1

Din 29 ianuarie 2009

privind modificarea anexelor 7 si 8 la Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 228/18.12.2008, referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 59 din 19.01.2009, privind modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 228/18.12.2008 privind impozitele si taxele locale pe anul 2009, prin prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si a H.G. nr. 1697/17.12.2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263, alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “c”, art. 45, alin. (2), lit”c” si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea Anexelor nr. 7 si nr. 8 la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 228/18.12.2008, conform Anexa nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, precum si pentru combinatii de autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul se stabileste astfel:

  • -  în functie de operatiunile de transport intern pe care le efectueaza vehiculul.

  • -  în functie de operatiunile de transport international pe care le efectueaza vehiculul.

Art. 3. În vederea stabilirii impozitului asupra acestor mijloace de transport pe anul 2009, intreprinderile si operatorii de transport rutier, sunt obligati sa declare pe propria raspunderepâna la data de 31 martie 2009, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze în cursul anului 2009 cel putin o operatiune de transport rutier international.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si serviciile de specialitate.

Presedinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ANEXA NR. 1

La HCLM NR. ________din ______________

IMPOZIT PE AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern Nivel pentru anul 2009

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si international Nivel pentru anul 2009

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

alt sistem de

suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu doua axe:

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

86

0

107

Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

86

238

107

297

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

238

335

297

418

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

335

757

418

946

Vehicule cu 3 axe

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

86

150

107

187

Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

150

307

187

383

Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

307

398

383

497

Masa nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

398

613

497

766

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

613

953

766

1.191

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

613

953

766

1.191

Vehicule cu 4 axe

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

398

404

497

504

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

404

630

504

787

Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

630

1.000

787

1.249

Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de31 tone

1.000

1.483

1.249

1.853

Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.000

1.483

1.249

1.853

ANEXA NR. 2

La HCLM NR. ________din ______________

IMPOZITUL PE COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern Nivel pentru anul 2009

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si international Nivel pentru anul 2009

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

alt sistem de

suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2+1axe:

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

40

0

49

Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

40

89

49

111

Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

89

208

111

259

Masa nu mai putin de 22tone, dar nu mai mult de 23tone

208

268

259

335

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

268

484

335

604

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

484

848

604

1.060

Vehicule cu 2+2 axe

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

84

194

104

242

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

194

318

242

397

Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

318

468

397

584

Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

468

564

584

704

Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de31 tone

564

925

704

1.156

Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

925

1.284

1.156

1.605

Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.284

1.949

1.605

2.436

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu

1.284

1.949

1.605

2.436

mai mult de 38 tone                                                                  1

Vehicule cu 2+3 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.022

1.422

1.277

1.777

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.422

1.932

1.777

2.415

Vehicule cu 3+2 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

904

1.254

1.129

1.567

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.254

1.734

1.567

2.167

Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.734

2.565

2.167

3.206

Vehicule cu 3+3 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

514

622

642

777

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

622

928

777

1.160

Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

928

1.477

1.160

1.846