Hotărârea nr. 99/2005

HCL 99 Privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 incheiat cu S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 99

din 28 aprilie 2005

privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 încheiat cu S.C. Energomur S.A

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Având în vedere:

  • - Prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 30/1997 a Guvernului României, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile aduse prin Legea nr. 103/1998;

  • -  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  • -  Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

  • -  Hotarârea de guvern nr. 216 din 25 martie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

  • -  Prevederile O.U.G. nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale.

Vazând Expunerea de motive nr. 1680/ADP din 19.04.2005, prezentata de Administratia Domeniului Public, în ceea ce priveste concesionarea activitatii de producere, furnizare si distributie a energiei termice în municipiul Tîrgu Mures catre S.C.ENERGOMUR S.A., cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. “g”, “h” si “i”, precum si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba radierea din anexa nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 1/27.04.2001, denumita “Lista bunurilor, instalatiilor, echipamentelor si a dotarilor aferente serviciului contractat”, a mijloacelor fixe propuse a fi valorificate prin licitatie conform Hotarâri nr.20/29.01.2004 al Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba radierea din anexa nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 1/27.04.2001, denumita “Lista bunurilor, instalatiilor, echipamentelor si a dotarilor aferente serviciului contractat”, a mijloacelor fixe casate prin Hotarâri ale Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta hotarâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivului Consiliului local municipal Tîrgu Mures, prin Administratia Domeniului Public, precum si conducerea S.C. Energomur S.A..

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban