Hotărârea nr. 98/2005

HCL 98 Privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate incheiat cu S.C. Salubriserv S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 98

din 28 aprilie 2005

privind prelungirea contractului de prestări servicii de salubritate încheiat cu S.C. Salubriserv. S.A. Tîrgu Mures

Consiliul local Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. „f” si ,,r” din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala si Hotarârea Consiliului Local nr. 16/2004 privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate încheiat cu S.C. Salubriserv S.A. Tîrgu Mures,

Vazând Expunerea de motive nr. ___________ din __________2005

prezentata de Administratia Domeniului Public privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate încheiat cu S.C. SALUBRISERV S.A. si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului nr. 1037/1996 de prestari servicii de salubrizare încheiat între Primaria municipiului Tîrgu Mures si S.C. SALUBRISERV S.A, pâna la finalizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, dar nu mai târziu de 31.08.2005.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures prin Administratia Domeniului Public si S.C. Salubriserv S.A.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban