Hotărârea nr. 97/2005

HCL 97 Privind aprobarea, in principiu, a asocierii in participatiune intre Primaria municipiului Tirgu Mures si Universitatea de Medicina si Farmacie Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 97

din 28 aprilie 2005

privind împuternicirea Executivului Consiliului local municipal Tîrgu Mures la demararea discutiilor privind realizarea unei asocieri în participatiune între Primaria municipiului Tîrgu Mures si Universitatea de Medicina si Farmacie Tîrgu Mures

Consiliul local al municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 967/ADP/II din 19.04.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public - Serviciul de administrare a patrimoniului public si privat, privind aprobarea, în principiu, a asocierii în participatiune între Primaria municipiului Tîrgu Mures si Universitatea de Medicina si Farmacie Tîrgu Mures,

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2), lit „x” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste :

Art. 1. Se împuterniceste Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures în vederea demararii discutiilor privind realizarea unei asocieri în participatiune între Primaria municipiului Tîrgu Mures si Universitatea de Medicina si Farmacie Tîrgu Mures având ca obiect exploatarea în comun a bazei sportive universitare, situata în municipiul Tîrgu Mures, Str. Gh. Marinescu, nr. 38.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban