Hotărârea nr. 96/2005

HCL 96 Privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre S.C. Locativ S.A. si Primaria municipiului Tirgu Mures, in sensul includerii in acesta a imobilului situat in Tirgu Mures, str. Papiu Ilarian, nr. 19, precum si repartizarea spatiului cu alta destinatie decat locuinta in favoarea EMT.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 96 din 28 aprilie 2005

privind completarea contractului de concesiune încheiat între S.C. LOCATIV S.A. si Primaria municipiului Tîrgu-Mures, în sensul includerii în acesta a imobilului situat în Tîrgu-Mures,str. Papiu Ilarian nr.19, precum si repartizarea spatiului cu alta destinatie decât locuinta în favoarea EMT

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând expunerea de motive nr. 1028 B din 13.02.2005 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între S.C. LOCATIV S.A. si Primaria municipiului Tîrgu-Mures, în sensul includerii în acesta a imobilului situat în Tîrgu-Mures, str. Papiu Ilarian, nr.19, precum si repartizarea spatiului cu alta destinatie decât locuinta din respectivul imobil în favoarea Asociatiei Maghiare Tehnico Stiintifica (EMT).

În temeiul art. 38, lit “f, h, s”, art. 46 si 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba completarea contractului de concesiune încheiat între Primaria municipiului Tîrgu Mures si S.C. LOCATIV S.A., în sensul concesionarii imobilului situat în Tîrgu Mures, str. Papiu Ilarian, nr.19, înscris si identificat prin CF 5245/II ind. 5245, cu nr. top 1749/II, 1748/1/II, în vederea atribuirii acestuia catre Asociatia Maghiara Tehnico Stiintifica (EMT) Tîrgu Mures.

Art. 2. S.C. LOCATIV S.A. va efectua masuratorile la fata locului, conform cotei de participare din întreg si va încheia contract de închiriere potrivit cuantumului suprafetelor masurate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea, Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, Directia economica, Directia administrarii domeniului public si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria