Hotărârea nr. 95/2005

HCL 95 Privind prelungirea contractului de inchiriere, pentru spatiul situat in Piata Trandafirilor, nr. 5 in favoarea Asociatiei Liga Pro Europa.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 95 din 28 aprilie 2005

privind prelungirea contractului de închiriere, pentru spațiul situat în P-ta Trandafirilor nr.5 în favoarea Asociatiei Liga Pro Europa

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind Administrației publice locale, al O.G. nr. 26/2000 si H.C.L.M. nr. 54/2004,

Vazând expunerea de motive nr. 467B din 11.02.2005, privind prelungirea contractelor de închiriere, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale prin Compartimentul Locativ, cât si avizul favorabil al comisiei numite prin H.C.L.M. nr. 54/2004.

În temeiul prevederilor art. 38, alin ( 2 ), lit. g, precum si a art 46 alin. (1 ) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 146,53 mp situat în P-ta Trandafirilor, nr. 5 în favoarea Asociatiei Liga Pro Europa, pentru o perioada de un an.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale -Compartimentul Locativ respectiv S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta

ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria