Hotărârea nr. 94/2005

HCL 94 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie a unei suprafete de teren aflat in administrarea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 94 din 28 aprilie 2005

privind aprobarea închirierii prin licitație a terenului în suprafața de 433 mp aflat în administrarea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 942 din 19.04.2005 prezentata de Direcția Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea închirierii prin licitatie a terenului în suprafata de 433 mp,

Având în vedere prevederile art. 125, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale art. 11, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba închirierea prin licitatie pe o perioada determinata, pâna la realizarea centurii de circulatie, a terenului în suprafata de 433 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 660 nr. top 584.

Art. 2. Pretul de pornire la licitatie, stabilit potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului este de 1.758 Euro, respectiv 63.592.134 lei, fara TVA, calculat la cursul din 19 aprilie 2005.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban