Hotărârea nr. 93/2005

HCL 93 Privind angajarea in principiu a serviciilor de consultanta in diferite domenii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 93 din 28 aprilie 2005

privind angajarea în principiu a serviciilor de consultanta în diferite domenii

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 802 din 08.05.2005 prezentata de Direcția Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea angajarii serviciilor de consultanta,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba alocarea din rezerva bugetara a sumei de 500 milioane lei, în vederea angajarii de servicii de consultanta de naturajuridica, economico-financiara, tehnica, pentru realizarea proiectelor din diferite surse de finantare promovate de Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 2. Serviciile de consultanta se vor angaja cu respectarea legislatiei în materie.

Art. 3. Angajarea de servicii de consultanta se aproba pentru fiecare proiect în parte, de catre Consiliul local municipal Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures Maria Cioban