Hotărârea nr. 91/2005

HCL 91 Privind aprobarea scutirii de plata a taxei de taiere arbori pentru pomii fructiferi din cadrul Statiei de tratare apa potabila.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 91 din 14 aprilie 2005

privind aprobarea scutirii de plata a taxei de taiere arbori pentru pomii fructiferi din cadrul Statiei de tratare apa potabila

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive elaborata de Direcția economica ,

În conformitate cu prevederile Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României si Comisia Europeana, ratificat prin Legea nr. 473/2002 privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumente pentru Politici Structurale de Preaderare pentru Masura « Reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila, colectarea si tratarea apelor uzate în orasul Tîrgu Mures - România »,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. “c”, “d” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba scutirea de plata a taxei de taiere arbori pentru pomii fructiferi din cadrul statiei de tratare a apei potabile ce se vor autoriza în vederea taierii în conditiile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 141/23 decembrie 2004, pentru eliberarea amplasamentului necesar realizarii obiectivelor propuse în cadrul Masurii ISPA.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Directia economica si Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta Pop Liviu Marius

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban