Hotărârea nr. 90/2005

HCL 90 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Viena - Austria, in perioada 20 - 24 aprilie 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA nr. 90

Din 14 aprilie 2005

privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures, cu ocazia deplasarii la Viena/Austria, în perioada 20 - 24 aprilie 2005

Consiliul Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 283/P/13.04.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru doamna Mariana Fagarasan - consilier juridic, cu ocazia deplasarii la Viena, în perioada 20 - 24 aprilie 2005. Scopul deplasarii este de a participa la prima întâlnire a echipei de proiect, care este compusa din reprezentanti ai celor trei parti implicate în proiect: EnergieComfort, Energomur si Municipiul Tîrgu-Mures (Primaria municipiului Tîrgu-Mures si Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mures).

În temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare 675 EUR + 110.000 de lei, pentru doamna Mariana Fagarasan - consilier juridic, cu ocazia deplasarii la Viena, în perioada 20 - 24 aprilie 2005. Scopul deplasarii este de a participa la prima întâlnire a echipei de proiect, care este compusa din reprezentanti ai celor trei parti implicate în proiect: EnergieComfort, Energomur si Municipiul Tîrgu-Mures (Primaria municipiului Tîrgu-Mures si Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mures).

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia Economica.

Președinte de sedinta, Pop Liviu Marius Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban