Hotărârea nr. 89/2005

HCL 89 Privind concesionarea directa catre S.C. Brain Plus S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 89 din 14 aprilie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. Brain Plus S.R.L. a terenului în suprafața de 36 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 531 din 21.03.2005 prezentata de Direcția economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Brain Plus S.R.L. a terenului în suprafata de 36 mp,

Având în vedere prevederilor Hotarârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S..M si ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba suplimentarea suprafetei concesionate direct, catre S.C. Brain Plus S.R.L., cu suprafata de 36 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 5963/II/S5, în vederea extinderii constructiei existente -extindere bucatarie, conform planului de situatie anexat, care face parte din prezenta hotar âre.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Hotarârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 este de 609 Euro/an.

Art. 3. Prezenta hotarâre intra în vigoare pe data prezentarii unui extras CF actualizat cu evidentierea constructiilor.

Art. 4. Constructia se va amplasa la o distanta fata de trotuar care sa nu afecteze aliniamentul si se vor pastra copacii existenti.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si A.C.A.S.M.

Presedinte de sedinta

Pop Liviu Marius Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban