Hotărârea nr. 88/2005

HCL 88 Privind acceptarea propunerii de transmitere, fara plata, din proprietatea Statului roman si folosinta SNGN Romgaz S.A. Medias, in proprietatea municipiului Tirgu Mures a unui imobil, teren si constructii, situat in Tirgu Mures, zona denumita Week-end II.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 88

din 14 aprilie 2005

privind acceptarea propunerii de transmitere, fara plata, din proprietatea privata a Statului român si administrarea SNGN ROMGAZ SA Medias, în domeniul public al municipiului Tîrgu Mures si administrarea Consiliului local municipal, a unui imobil, teren si constructii, situat în Tîrgu Mures, Str. Parcul Sportiv Municipal nr.11

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 775/ADP/II din 04.04.2005 privind acceptarea propunerii de transmitere, fara plata, din proprietatea privata a Statului român si administrarea SNGN ROMGAZ SA Medias, în domeniul public al municipiului Tîrgu Mures si administrarea Consiliului local, a unui imobil, teren si constructii, situat în Tîrgu Mures, str. Parcul Sportiv Municipal, nr.11,

În conformitate cu prevederile art. 7, lit. ”e” din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica locala,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „f” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se accepta propunerea de transmitere, fara plata, din proprietatea privata a Statului român si administrarea SNGN ROMGAZ SA Medias, în domeniul public al Municipiului Tg. Mures si administrarea Consiliului Local, a unui imobil, teren si constructii, identificat în intravilanul extins al municipiului Tîrgu Mures, str. Parcul Sportiv Municipal, nr.11.

Art. 2. Cu data prezentei hotarâri se revoca prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 143/2004.

Art. 3. Se însarcineaza compartimentele de specialitate ale autoritatii publice locale executive, cu efectuarea demersurilor privind promovarea documentatiei necesare si preluarea efectiva a acestor obiective.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

Pop Liviu Marius

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban