Hotărârea nr. 87/2005

HCL 87 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, fn" , studiu de amplasament pentru amplasare 2 locuinte individuale proprietar Costea Ioan.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 87

din 14 aprilie 2005

pentru aprobarea

documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni fn ” în vederea amplasarii a doua locuințe individuale proprietar Costea Ioan si Costea Letitia

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 8983/2005 privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni fn”în vederea amplasarii a doua locuinte individuale proprietar Costea Ioan si Coste Letitia, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., ROMTELECOM, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2002 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni fn” pentru lotizare în vederea amplasarii de constructii de locuinte individuale, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse proiect nr. 5/2005 întocmit de S.C. ARHITECTON S.R.L., proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre în conditiile respectarii avizelor R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., Romtelecom, S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Art. 2. Pentru emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, numai daca titularul terenului va prezenta declaratie autentificata prin care se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare functionarii constructiilor propuse cu respectarea conditiilor impuse de furnizori.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta

Pop Liviu Marius

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban