Hotărârea nr. 86/2005

HCL 86 Privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local municipal nr. 217/2002 referitoare la incadrarea strazilor din municipiul Tirgu Mures, in zone de interes urban.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 86 din 14 aprilie 2005

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 217/2002 referitoare la încadrarea strazilor din municipiul Tîrgu Mures, în zone de interes urban.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive prezentata de d-nii consilieri locali privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului local municipal nr. 217/2002 referitoare la încadrarea strazilor din municipiul Tîrgu Mures, în zone de interes urban si având avizul favorabil al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „c”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, conform dispozitiilor lit. „b” a art. 247 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Începând din 01.01.2006 se aproba modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 217 din 28 noiembrie 2002 privind încadrarea imobilelor situate în intravilanul municipiul Tîrgu Mures în zone de interes urban în vederea stabilirii impozitelor pe cladiri si terenuri, conform listei prezentata în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitectul sef si Directia economica.

Presedinte de sedinta Pop Liviu Marius

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban