Hotărârea nr. 84/2005

HCL 84 Privind aprobarea propunerilor de mentinere sau desfiintare a unor amplasamente ocupate cu constructii provizorii, situate pe domeniul public/privat al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 84

din 14 aprilie 2005

privind aprobarea propunerilor de menținere sau desființare a unor amplasamente ocupate cu construcții provizorii, situate pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive cu nr. 599/ADP/II din 21.03.2005, prezentata de Administratia Domeniului Public - Serviciul de administrare a patrimoniului public si privat privind aprobarea propunerilor de mentinere sau desfiintare a unor amplasamente ocupate cu constructii provizorii, situate pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mures

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2), lit. „f” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba mentinerea amplasamentelor destinate ocuparii domeniului public/privat cu constructii provizorii, chioscuri, pentru activitati economice, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba desfiintarea constructiilor provizorii, chioscuri, si eliberarea amplasamentelor ce constituie domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mures, cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Se aproba mentinerea conditiilor de atribuire a acestor amplasamente, impuse prin prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 143/2000.

Art. 4. Se aproba înfiintarea comisiei de licitatie a amplasamentelor care fac obiectul art. 1 al prezentei hotarâri, care va avea urmatoarea componenta:

 • 1. Dl. Csegzi Sandor      - presedinte - Viceprimarul municipiului Tîrgu Mures

 • 2. D-na Kiss Imola      - membru  - Director economic

 • 3. D-na Grama Maria           - secretar - Sef serviciu concesionari, vânzari si

respectarea disciplinei contractuale;

 • 4. D-na Rosca Angela          - membru - Sef serviciu administrarea

patrimoniului public si privat;

 • 5. Dl. Ciprian Turdean          - membru - consilier juridic

 • 6. Reprezentantul DGFP Mures

 • 7. Reprezentantul Consiliului local , Dl. Mozes Levente

Cu urmatorii membrii înlocuitori:

 • 1. D-soara Petrut Luminița - inspector de specialitate S.A.P.P.P.

 • 2. D-na Nicoleta Pahontu - consilier juridic - S.C.V.R.D.C.

 • 3. Reprezentantul Consiliului local, Dl. Sita Ioan

Art. 5. Se aproba înfiintarea comisiei de analizare si solutionare a eventualelor contestatii, în urmatoarea componenta:

1.Dr. Dorin Florea 2.Ing. Dan Gliga

 • 3. Jrs. Bâta Claudiu

 • 4. Ec. Alina Damian

 • - Presedinte - Primarul municipiului Tîrgu Mures

 • - membru - Director Administratia Domeniului Public

 • - membru - Sef serviciu juridic si contencios administrativ

 • - inspector de specialitate Directia economica

5. Reprezentantul Consiliului local , Dl. Craciun Florin

Art. 6. Se însarcineaza compartimentele de specialitate ale Executivului Consiliului local municipal cu organizarea licitatiei publice de atribuire a amplasamentelor care se mentin.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public - Serviciul de administrare a patrimoniului public si privat, si Directia Economica - Serviciul concesionari, vânzari si respectarea disciplinei

contractuale.

Presedinte de sedinta Pop Liviu Marius

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Se aproba menținerea următoarelor amplasamente ce aparțin domeniului public/privat municipal, ocupate cu construcții provizorii, chioșcuri:

 • 1. Bulevardul Pandurilor nr. 62 - 72 - 82 - 92 (Planșele nr. 2, 3, 4 si 5), la parterul blocurilor de locuit se aproba menținerea amplasamentelor cât si a construcțiilor.

 • 2.  În Str. Cutezantei nr. 17 (Plansa nr. 6) - se aproba mentinerea amplasamentului construit la parterul blocului de locuinte, cât si constructia edificata.

 • 3.   B-dul IDecembrie 1918 (Plansa nr. 7) - spatiu realizat sub o scara publica - se aproba mentinerea amplasamentului cât si a constructiei

 • 4. Aleea Carpati (Plansa nr. 8) - spatiu adiacent complexului comercial. Se aproba mentinerea amplasamentului cu conditia reconstruirii, refatadizarii din profile de aluminiu si reducerea înaltimii pâna la nivelul copertinei.

Se aproba desființarea următoarelor construcții provizorii, chioșcuri, si eliberarea următoarelor amplasamente ce aparțin domeniului public/privat municipal:

 • 1.  Str. Rozmarinului f.n. (Plansa nr. 1) - se aproba desființarea construcției si redarea amplasamentului destinației de zona verde.

 • 2.  Str. Tisei (Plansa nr. 9) - spatiu construit în parcare publica, fara autorizatie de construire. Se aproba desfiintarea constructiei si redarea terenului parcarii.

 • 3.  P-ta Garii (Plansa nr. 10) - este o constructie fara forme legale si pentru care se aproba desfiintarea si eliberarea amplasamentului

 • 4.  Str. Cuza Voda nr. 15a si 15b (Plansele nr. 11 si nr. 12) - din alte necesitati de interes public, se impune desfiintarea celor doua constructii si eliberarea amplasamentelor.