Hotărârea nr. 82/2005

HCL 82 Privind aprobarea angajarii unui credit bancar pentru dezvoltarea retelei stradale a municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 82

din 14 aprilie 2005

privind aprobarea angajarii unui credit bancar pentru dezvoltarea rețelei stradale a municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 288 din 31.03.2005 privind aprobarea angajarii unui credit bancar pentru dezvoltarea rețelei stradale a municipiului Tîrgu Mures.

În temeiul prevederilor art. 16, lit. „a” si „f” a O.U.G. privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba demararea procesului de licitatie în vederea angajarii unui credit bancar în suma de 120 miliarde lei, pe o perioada de rambursare a creditului de 5 ani.

Art. 2. Lista investitiilor în infrastructura se va stabili ulterior, prin hotarâre de consiliu.

Art. 3. Se aproba constituirea comisiei de licitatie, cu urmatoarea componenta:

- Presedinte

dr.Dorin Florea

- Secretar

jr.Grama A.

- Membru

ing.Dan Gliga

- Membru

Barczi Gyozo

- Membru

ec.Kiss Imola

- Membru

jr.Claudiu Bâta

- Membru

David Csaba

- Membru

Fekete Attila

- Membru

Pop Mircea

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

Pop Liviu Marius Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban