Hotărârea nr. 81/2005

HCL 81 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 81 din 14 aprilie 2005

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 245/17.03.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2005.

Tinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45/2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „d” si art. 46 alineat (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se rectifica bugetul propriu al Consiliului local municipal Tîrgu Mures pe anul 2005, astfel:

I.VENITURI

Nr.

Denumire indicatori

Buget an

2005

Buget

2005 rectifcat

Diferente

0

1

2

3

4(3-2)

VENITURI

1.475.722

1.480.668

+4.946

1.

Diverse venituri

70.500

75.446

+4.946

Încasari din alte surse

44.000

48.946

+4.946

II. CHELTUIELI

Defalcat pe capitole si subcapitole:

Nr.

Denumire indicatori

Buget an

2005

Buget 2005 rectifcat

Diferente

0

1

2

3

4(3-2)

CHELTUIELI

1.475.722

1.480.668

+4.946

1.

Autoritati executive

94.353

94.553

+200

Cheltuieli materiale

30.925

31.125

+200

Asistenta sociala

60.270

62.370

+2.100

Cheltuieli materiale

8.010

10.110

+2.100

Centre de îngrijire si asistenta

1.050

1.450

+400

Alte acțiuni privind asistenta sociala alocatii,pensii,ajutoare si indemnizatii

7.060

8.760

+1.700

2.

Servicii si dezvoltare publica si locuințe :

397.800

413.129

+15.329

Cheltuieli de personal

52.140

64.032

+11.892

Cheltuieli materiale

129.766

132.073

+2.307

Subventii

59.123

59.123

-

Cheltuieli de capital

156.771

157.901

+1.130

Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publica si locuinte,din care:

188.141

203.470

+15.329

Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (anexa nr.1)

-

10.383

+10.383

Serviciul politia comunitara (anexa nr.2)

-

10.946

+10.946

Serviciul public de utilitati municipale

43.997

37.997

-6.000

3

Alte actiuni economice

5.000

2.700

-2.300

Transferuri

5.000

2.700

-2.300

Sustinerea programelor de dezvoltare sociala

5.000

2.700

-2.300

4.

Fond de rezerva bugetara/Excedent bugetar

21.027

10.644

-10.383

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate din cadrul Primariei si ceilalți ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Președinte de sedinta

Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE AVIDENTA A PERSOANELOR

mil. lei

DENUMIRE INDICATOR

TITLUL,ARTICOL BUGETAR

SUME

CHELTUIELI TOTAL

10.383

CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL I

5.136

Cheltuieli cu salariile,din care

10

3.989

Funcționari publici

1.894

Politisti detasati de la M.A.I.

815

Contractuali detasati de la M.A.I.

827

Contractuali

453

C.A.S.-22 %

11

752

Somaj +accidente

12

120

Sanatate -7 %

13

240

Deplasări

14

35

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

TITLUL II

4.897

Hrana

22

493

Cheltuieli pentru întreținere si gospodarire

24

1.405

Încalzit

24.01

130

Iluminat si forte motrice

24.02

552

Apa,canal,salubritate

24.03

24

Posta,telefon,telex,radio,televizor,telefax

24.04

449

Furnituri de birou

24.05

120

Materiale pentru curatenie

24.06

60

Alte materiale si prestari si servicii

24.07

70

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

25

1.629

Obiecte de inventar si echipament

26

220

Reparatii curente

27

1.150

INVESTITII (autoturism)

TITLUL VI

350

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU SERVICIUL PUBLIC POLITIA COMUNITARA

mil. lei

DENUMIRE INDICATOR

TITLUL,ARTICOL BUGETAR

SUME

VENITURI TOTAL

4.946

Venituri proprii

4.946

CHELTUIELI TOTAL

10.946

CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL I

6.756

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

TITLUL II

3.410

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărire

24

300

Încălzit

24.01

38

Iluminat si forte motrice

24.02

29

Apa, canal, salubritate

24.03

24

Posta, telefon, telex,radio, televizor, telefax

24.04

123

Furnituri de birou

24.05

37

Materiale pentru curatenie

24.06

9

Alte materiale si prestari si servicii

24.07

40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

100

Obiecte de inventar

26

1.150

Echipament

26.02

950

Alte obiecte de inventar

26.03

200

Reparatii curente

27

300

Carti si publicatii

29

80

Alte cheltuieli

30

1.480

Pregatire personal

30.01

100

Protocol-publicitate

30.02

-

Protectia muncii

30.03

30

Alte cheltuieli autorizate

30.07

1.350

INVESTITII (autoturism 2 buc)

TITLUL VI

780

autoturism 1 buc

280

autoutilitara Dacia Double Cabine 2 buc

500