Hotărârea nr. 80/2005

HCL 80 Privind preluarea in folosinta gratuita de catre primaria municipiului Tirgu Mures a unui spatiu aflat in concesionare catre S.C. Locativ S.A. Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 80 din 3 martie 2005

privind preluarea în folosință gratuită de către Primăria municipiului Tîrgu Mureș a unui spațiu aflat în concesionarea către S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 1261/ADP din 29.03.2005 prezentată de Administrația domeniului public privind necesitatea preluării în folosință gratuită de către Primăria municipiului Tîrgu Mureș a unui spațiu aflat în concesionare către S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș și având avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “f” și a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă trecerea în folosință directă și gratuită, pentru o perioadă nedeterminată, către Primăria municipiului Tîrgu Mureș, a spațiului cu destinație de birou, format din 19 încăperi, în suprafață totală de 267,40 mp, situat la etajul imobilului din Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 13, spațiu aflat în proprietatea Statului Român și în administrarea S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș în vederea utilizării spațiului cu destinația de birouri pentru aparatul propriu al autorității publice locale.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Administrația domeniului public -Serviciul de coordonare a transportului public rutier și S.C. Locativ S.A.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria