Hotărârea nr. 8/2005

HCL 8 Privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local municipal Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 8 din 27 ianuarie 2005

privind stabilirea indemnizației de sedinta pentru membrii Consiliului local

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _______ din 19 ianuarie 2005 privind

stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit. „e” si „i” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba acordarea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local în cuantum de 5% din indemnizatia lunara a primarului, conform numarului de sedinte stabilite prin lege.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane si Directia economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria