Hotărârea nr. 79/2005

HCL 79 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delgatie din parte Primariei municipiului Tirgu Mures la Forumul Crans Montana, Zagreb - Croatia, 12 - 16 aprilie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 79 din 31 martie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mureș la Forumul Crans Montana, Zagreb/Croația, 12 - 16 aprilie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată și completată de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Văzând Expunerea de motive nr. 233/P/24.03.2005 prezentată de către Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale, privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o domnul viceprimar Csegzi Sandor, cu ocazia participării la Forumul Crans Montana, organizat la Zagreb, în perioada 13 - 15 aprilie 2005.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare 1.385 EUR + 155 USD + 1.760.000 de lei, pentru o domnul viceprimar Csegzi Sandor, în vederea participării la Forumul Crans Montana, care va avea loc la Zagreb, în perioada 12 - 16 aprilie 2005.

Art. 2. În ședința Consiliului Local imediat următoare delegația va prezenta o informare cu privire la desfășurarea vizitei și rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria