Hotărârea nr. 78/2005

HCL 78 Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Calea Sighisoarei, fn zona de este, studiu de amplasament pentru amplasare 3 locuinte individuale proprietar Lengyel Stefan si Rozalia, Cerghizan Natalia si Laurentiu, Chiorean Florentin si Ildiko.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 78 din 31 martie 2005

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighișoarei fn zona est”

studiu de amplasament pentru amplasare 3 locuințe individuale proprietar Lengyel Ștefan și Rozalia, Cerghizan Natalia și Laurențiu, Chiorean Florentin și Ildiko

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Șef nr.7163/2005, privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighișoarei fn zona est” studiu de amplasament pentru amplasare 3 locuințe individuale proprietar Lengyel Ștefan și Rozalia, Cerghizan Natalia și Laurențiu, Chiorean Florentin și Ildiko, avizele favorabile ale deținătorilor de utilități R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., ROMTELECOM, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A. și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” și „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificată cu prevederile Legii nr. 453/2001 și Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul și organizarea teritoriului,

În temeiul dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighișoarei fn zona est” studiu de amplasament pentru amplasare 3 locuințe individuale proprietar Lengyel Ștefan și Rozalia, Cerghizan Natalia și Laurențiu, Chiorean Florentin și Ildiko, pe terenul proprietate privată în suprafață de 3000 mp, identificat ca cel înscris in CF nr. 92410/N; 92411/N și 92409/N Tîrgu Mureș, nr. cad. 1155/4;1155/7;1155/6, cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 23/2004,întocmit de S.C. TEKTURA S.R.L. Tîrgu Mureș, proiect anexat -care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca punerea în aplicare a prevederilor  prezentei să se facă numai in

condițiile prezentării acordului autentificat al proprietarilor privind realizarea pe cheltuială proprie a extinderilor de rețele de utilități și privind cedarea suprafeței de teren necesare modernizării străzii de acces la zona cartier Belvedere, precum și a terenului necesar pentru modernizarea str. Calea Sighișoarei.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin și Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitectul șef.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria