Hotărârea nr. 77/2005

HCL 77 Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Insulei, nr. 1, spatii dotari centru de Recreere si Sport S.C. Bamag S.R.L. Tirgu Mures.

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 77 din 31 martie 2005

pentru aprobarea documentației

Plan Urbanistic de Detaliu str. Insulei, nr. 1, spații dotări Centru de Recreere și Sport S.C. BAMAG S.R.L. Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Arhitectului Șef nr. 7212/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu str. Insulei, nr. 1, spații dotări Centru de Recreere și Sport S.C. BAMAG S.R.L. Tîrgu Mureș, al Comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” și „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificată cu prevederile Legii nr. 453/2001 și Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului

În temeiul dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu str. Insulei, nr.1, spații dotări Centru de Recreere și Sport — S.C. BAMAG S.R.L. Tîrgu Mureș, pe terenul proprietate privată identificat ca cel înscris in CF 5078 Tîrgu Mureș, nr. top. 5078/1/2/2;5078/1/1/1/1/2, cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 223/2004 întocmit de S.C. MULTINVEST S.R.L. - Tîrgu Mureș, proiect anexat -care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei se vor pune în aplicare numai după concesionarea terenului aferent amenajării parcării, în condițiile prezentării avizelor favorabile a: R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., Romtelecom și C.N. C.F.R. , iar pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire, titularul terenului va prezenta declarație autentificată prin care se obliga să realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de rețele de utilități necesare funcționării noului obiectiv.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin și Executivul Consiliului local municipal prin compartimentul Arhitectul șef.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria