Hotărârea nr. 76/2005

HCL 76 Privind aprobarea in principiu a Regulamentului pentru stabilirea de masuri unitare de asigurarea intretinerii zonelor verzi apartinand domeniului public si privat al municipiului Tirgu Mures (comisia de redactare).

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 76 din 31 martie 2005

privind unele măsuri pregătitoare de aplicare unitară pentru asigurarea întreținerii zonelor verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. _______ din ____________ 2005 a elaborată de

consilierii municipali, referitoare la aprobarea „Regulamentului privind stabilirea de măsuri unitare de asigurarea întreținerii zonelor verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Tîrgu Mureș”.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind constatarea și sancționarea contravențiilor, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, art. 607, 608 din Codul Civil și ale Hotărârii Consiliului local municipal nr. 215/2002 privind reactualizarea taxelor speciale, Legea de protecția mediului nr. 137 din 1995, Legea nr. 294/2003,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „f” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

Art. 1. Se aprobă, în principiu, „Regulamentul privind stabilirea de măsuri unitare de asigurarea întreținerii zonelor verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Tîrgu Mureș”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Comisia de redactare a Regulamentului privind stabilirea de măsuri unitare de asigurarea întreținerii zonelor verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Tîrgu Mureș, formată din 9 membri, după cum urmează: 3 reprezentanți ai Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, 3 reprezentanți ai Primăriei și 3 reprezentanți al O.N.G.- urilor:

 • - consilier local municipal

 • - consilier municipal

 • - consilier municipal

 • - ecologist

 • - inginer chimist

 • - administrator


 • 1. Balint Istvan

 • 2. Sita Ioan

 • 3. Mozes Levente

 • 4. Szakacs Laszlo

 • 5. Dan-Calin Tocaciu

 • 6. Csernaczky Eva

 • 7. Reprezentantul Primăriei municipiului Tîrgu Mureș;

 • 8. Reprezentantul Primăriei municipiului Tîrgu Mureș;

 • 9. Reprezentantul Primăriei municipiului Tîrgu Mureș;

Reprezentantii Primăriei municipiului Tîrgu Mureș vor fi numiți prin Dispoziție a Primarului.

Din comisie va face parte, cu vot consultativ, un reprezentant al Agenției de Protecția Mediului.

Art. 3. Comisia are sarcina de a elabora și de a prezenta pentru aprobare Consiliului local municipal Tîrgu Mureș varianta finală a „Regulamentului privind stabilirea de măsuri unitare de asigurarea întreținerii zonelor verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Tîrgu Mureș”, ținând cont de observațiile anexate la expunerea de motive. Termenul de finalizare ședința ordinară de consiliu luna aprilie 2005.

Art. 4. Comisia are sarcina de a elabora și de a prezenta pentru aprobare Consiliului local municipal Tîrgu Mureș un material privind Strategia de dezvoltare a zonelor verzi din municipiul Tîrgu Mureș, materialul având la bază problematica mediului înconjurător, a mediului urban ambiental - adaptate la noile cerințe europene.

Termenul de finalizare ședința ordinară de consiliu luna aprilie 2005.

Art. 5. Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 200/28.10.1999 și Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 37/27.02. 2003 vor fi valabile până la data intrării în vigoare a noului regulament.

Art. 6. Regulamentul va fi adus la cunoștința publică în condițiile legii.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia desemnată la art. 2, Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Administrația domeniului public, Administrația serelor și Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Președinte de ședință

Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria