Hotărârea nr. 75/2005

HCL 75 Privind inchirierea in favoarea U.D.M.R. a spatiului situat in Tirgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9 precum si intocmirea unui Act Aditional in favoarea S.C. Melissa Planta Farm S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 31 martie 2005

privind închirierea în favoarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a spațiului situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 9, precum și întocmirea unui Act Adițional în favoarea S.C. Melissa Planta Farm S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, al O.G. nr. 26/2000, și a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 54/2004,

Văzând expunerea de motive nr. 731B din 09.03.2005, privind închirierea, în favoarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a spațiului situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 9, precum și întocmirea unui Act Adițional în favoarea S.C. Melissa Planta Farm S.R.L, elaborată de către Direcția activități social-culturale și patrimoniale - Compartimentul Locativ, cât și avizul favorabil al comisiei numite prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 54/2004,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „g”, precum și a art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă închirierea directă, în favoarea Organizației Județene a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, a spațiului situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr.9, cu o suprafață de 327,66 mp la etajul 1, compus din 14 încăperi (în folosință exclusivă) + 4 încăperi (părți comune) pentru o perioadă de un an.

Art. 2. Se aprobă întocmirea unui act adițional la Contractul de Asociere prin Participațiune încheiat între Spitalul Clinic Județean Mureș și S.C. Melissa Planta Farm S.R.L. pentru spațiul situat în str. Cisnădiei, nr. 1 în suprafața de 75 mp.

Art. 3. Actul Adițional întocmit va cuprinde modificarea chiriei conform Hotărârii AGA a S.C. Locativ S.A și obținerea tuturor autorizațiilor în termen de 90 de zile de S.C. Melissa Planta Farm S.R.L

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale și SC Locativ SA.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria