Hotărârea nr. 74/2005

HCL 74 Privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 31 martie 2005

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spații cu altă destinație decât locuință

Consiliul local municipal Tîrgu Mure ș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administra ția publică locală, a O.G. nr. 26/2000, și Hotărârii Consiliului local municipal nr. 54/2004,

Văzând expunerea de motive nr. 752B din 09.03.2005, privind prelungirea contractelor de închiriere, elaborată de către Direcția activități social-culturale și patrimoniale prin Compartimentul Locativ, cât și avizul favorabil al comisiei numite prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 54/2004,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „g”,  precum și a art  46, alin. (1) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 88,03 mp, situat în str. Crinului, nr. 22, în favoarea Asociației Focus Eco Center, până la clarificarea statutului juridic al imobilului însă nu mai mult de un an.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 47,80 mp, situat în str. Crinului, nr. 22, în favoarea Asociației “Grupul Milvus”, până la clarificarea statutului juridic al imobilului însă nu mai mult de un an.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 13,63 mp, situat în P-ța Trandafirilor, nr. 35/2, mp în favoarea Asociației de Turism Rural și Cultural ANTREK Tîrgu Mureș, până la clarificarea statutului juridic al imobilului însă nu mai mult de un an.

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 28,39 mp, situat în P-ța Trandafirilor nr. 5, în favoarea Asociației Culturală Lorantffi Zsuzsanna, pentru o perioada de un an.

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 332,90 mp, situat în P-ța Trandafirilor, nr. 57, pentru Universitatea Populară, pentru o perioada de un an.

Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 5,14 mp, situat în str. Gh. Doja, nr. 9, cu destinație de sediu, pentru Fundația și Societatea Chacra pentru o perioada de un an.

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 66,66mp, situat în str. Gh. Doja, nr. 9, cu destinație de sediu, pentru UDMR Organizația Municipală pentru o perioada de un an.

Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 7,82 mp, situat în str. Cugir, nr. 10B/15, cu destinație de sediu, în favoarea Asociației de proprietari nr. 65/66, pentru o perioada de un an.

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local

municipal prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale - Compartimentul Locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria