Hotărârea nr. 73/2005

HCL 73 Privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de locuinte destinate tinerilor care isi desfasoara activitatea in municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 73

din 31 martie 2005

privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de locuințe destinate tinerilor care își desfășoară activitatea în municipiul Tîrgu Mureș pentru anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, a H.G.R. nr. 1275/2000, a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 31/2004,

Văzând Expunerea de motive nr. 762B din 11.03.2005, privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de locuințe destinate tinerilor care își desfășoară activitatea în municipiul Tîrgu Mureș pentru anul 2005, elaborată de către Direcția activități social-culturale și patrimoniale și având avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. ” f ” , “h”, “ s ” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă lista de priorități pentru atribuirea de locuințe destinate tinerilor care își desfășoară activitatea în municipiul Tîrgu Mureș pentru anul 2005, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria