Hotărârea nr. 72/2005

HCL 72 Privind numirea reprezentantului Consiliului local municipal pentru negocierea contractului de performanta cu directorul general al S.C. Transport Local S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 72 din 31 martie 2005

privind numirea reprezentantului Consiliului local municipal pentru negocierea contractului de performanță cu directorul general al S.C. Transport Local S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 32/ADP din 16.02.2005 a Administrației domeniului public - Serviciul de coordonare a transportului public rutier,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “f”, “l”, “w” și a art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se numește ca reprezentant al Consiliului local municipal Tîrgu Mureș pentru negocierea contractului de performanță cu directorul general al S.C. Transport Local S.A., domnul Kirsch Attila.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Administrația domeniului public -Serviciul de coordonare a transportului public rutier și S.C. Transport Local S.A.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria