Hotărârea nr. 71/2005

HCL 71 Privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 ]ncheiat cu S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 71

din 31 martie 2005

privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 încheiat cu S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mure ș întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • - Prevederile Ordonanțe de Urgență nr. 30/1997 a Guvernului României privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările aduse prin Legea nr. 103/1998;

  • - Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

  • - Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

  • - Hotărâre de Guvern nr. 16/25 martie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

  • - Prevederile O.U.G. nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale;

Văzând Expunerea de motive nr. ________ din _____________2005, prezentate

de Administrația domeniului public privind modificarea Contractului de concesionare încheiat c S.C. Energomur S.A., cât și avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 38, lit. ” g ” , “h”, “ i ” și art. 46 coroborate cu art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă radierea din anexa nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 1/27.04.2001, denumită « Lista bunuilor, instalațiilor,echipamentelor și adotărilor aferente serviciului contrtat », a mijloacelor fixe casate prin Hotărâri aleConsiliului local municipal Tîru Mureș cuprinse în anexele 1 - 4 la prezenta hot ărâre.

Art. 2. Se aprobă radierea din anexa nr. 2 la contractul de concesiune intitulat « perimetrul în care se realizează serviciul public conractat », a zonelor deservite de centralele termice situate în str. Aradului, nr. 2, respectiv CT Revoluției și CT Rovinari.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Administrația domeniului public precum și conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de ședință

Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria