Hotărârea nr. 70/2005

HCL 70 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv a valorificarii partiale a unui mijloc fix.

IX W 1VA IX 11 1 IX

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 70 din 31 martie 2005

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării, respectiv valorificării parțiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea centralelor termice

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile :

  • -  art. 5 al. 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

  • -  Legii nr. 15/1994 privind  amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale- art.

17,21

  • -  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, Capitolul III, art. 21,22,23

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative;

Văzând expunerea de motive nr._____din_________prezentată de Administratia Domeniului

Public privind  aprobarea scoaterii din funcțiune și casării, respectiv valorificării parțiale a mijloacelor

fixe devenite disponibile prin modernizarea centralelor termice,

Potrivit dispozițiilor art. 38, lit. "g", "h" și ”i"și ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiunea mijlocului fix: CAZAN PAG cu nr. de inventar 3900, având valoarea de inventar de 1.402.834 lei, amortizat, integral, aflat în patrimoniul privat al municipiului Tîrgu Mureș și în gestiunea SC Energomur SA Tîrgu-Mureș, respectiv în centrala termică Școala gen. nr. 12 Libertății, în vederea casării și valorificării acestuia .

Art. 2. Se aprobă valorificarea mijlocului fix casat sub forma de deșeuri recuperabile.

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijlocului fix, după deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respective demontarea, dezmembrarea, transportul, cheltuielile de licitație, etc.) se fac venit la bugetul local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Tehnică și Administrarea Patrimoniului și conducerea S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria