Hotărârea nr. 7/2005

HCL 7 Privind sustinerea proiectului "Extinderea si imbunatatirea gestiunii resurselor financiare in municipiul Tirgu Mures" de catre Consiliul local municipal Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU- MURES

H O T AR Â R E A nr. 7

Din 27 ianuarie 2005

privind susținerea proiectului “Sistem integrat de servicii sociale pentru vârstnici la nivelul municipiului Tîrgu Mures” de catre Consiliul local municipal Tîrgu-Mures

Consiliul local Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

În baza art. 38, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala,

Vazând expunerea de motive Nr. 7 din 17.01.2005 privind sustinerea proiectului “Sistem integrat de servicii sociale pentru vârstnici la nivelul municipiului Tîrgu Mures” de catre Consiliul local municipal Tîrgu-Mures,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba participarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures, cu suma de 180.910.796 lei la implementarea proiectului “Sistem integrat de servicii sociale pentru vârstnici la nivelul municipiului Tîrgu Mures”, elaborat de Serviciul Integrare Europeana si Programe de Finantare din cadrul Primariei municipiului Tîrgu-Mures.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica, Administratia Domeniului Public si Directia Integrare Europeana, Comunicare, Control si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria