Hotărârea nr. 69/2005

HCL 69 Privind aprobarea reorganizarii R.A. Aquaserv Tirgu Mures in societate comerciala pe actiuni si asocierea Consiliului local Tirgu Mures cu consiliile locale Sighisoara, Reghin, Ludus, Tarnaveni, Iernut, Cristuru Secuiesc, Toplita si cu Consiliul jduetean Mures, in vederea infiintarii operatorului regional pentru servicile publice de alimentare cu apa, canaliyare si epurarea apelor uzate.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 69 din 31 martie 2005

privind aprobarea reorganizării R.A.AQUASERV TÎRGU MUREȘ în societate comercială pe acțiuni și asocierea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș cu Consiliile locale Sighișoara, Reghin, Luduș, Târnăveni, Iernut, Cristuru Secuiesc,Toplița și cu Consiliul Județean Mureș, în vederea înființării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședința ordinară de lucru, la data de 31 martie 2005,

În baza Expunerii de motive întocmită de către domnul consilier local ing. Torzsok Sandor Laszlo,

Ținând cont de dispozițiile :

 • -  O.U.G. nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată cu Legea nr. 207, cu modificările ulterioare ;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 15/1995 privind ratificarea Acordului de împrumut intre Romania si BERD, aprobata prin Legea nr. 121/1995 ;

 • -  Acordului de imprumut subsidiar si de garantie, din data de 25.08.1995, incheiat între Consiliul local municipa Tîrgu Mureș, R.A.G.C..L Tîrgu Mureș și Ministerul Finanțelor ;

 • -  Acordul de Proiect încheiat la data de 09.aprilie 1995 între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Municipiul Tîrgu Mureș și R.A.G.C.L. Tîrgu Mureș ;

 • -  art. nr. 3 din H.G.R. nr. 360/1998, privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organisme financiare internaționale ;

 • -  Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

 • -  Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare ;

 • -  O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare ;

 • -     art. 12, lit. c), d) si e) din Legea nr.326/2001, privind serviciile publice de gospodarie comunală ;

 • -   art.7, art. 9 (1), lit. b si art. 26 ,lit. d) si e) din O.G. nr. 32/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată prin Legea nr. 634/2002 ;

 • -  art. 45, din anexa nr. 1 la HGR nr. 1353/2003, privind aprobarea Regulamentului cadru și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare ;

 • -  Legea nr. 473/2002, pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiareă nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru Masura “Reabilitatea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apei uzate în orașul Tîrgu Mureș, România ", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 și la București la 22 februarie 2002 ;

 • -   dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul oficial nr. 1066/2004 ;

Având în vedere ;

 • -  Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 105 din 28 octombrie 2004 privind aprobarea în principiu a reorganizării R.A. AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni ;

In temeiul dispozițiilor art. 38 (2), lit. “y” și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. -Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni și asocierea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș cu celelalte autorități ale administrației publice locale prevăzute în titlul prezentei hotărâri în vederea înființării operatorului regional - societate comercială pe acțiuni pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate .

Art. 2. - În sensul celor arătate la art. 1, se aprobă Planul de reorganizare al R.A. AQUASERV Tîrgu Mureș, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Reorganizarea R.A. AQUASERV Tîrgu Mureș se efectuează concomitent cu înființarea operatorului regional, prin asocierea Consiliului local Tîrgu Mureș cu celelalte Consilii enumerate în titlul prezentei hotărâri ;

Art. 4. - Se aprobă proiectul de Act constitutiv al operatorului regional - societate comercială pe acțiuni cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Cuantumul aportului Consiliului local Tîrgu Mures la capitalul social al operatorului regional, este fixat la 62.000.000.000. lei

Art. 6. - Se desemnează ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor - al operatorului regional din partea Consiliului Local Tîrgu Mureș, dl. Molnar Gabor Jozsef.

Se desemnează ca locțiitor al reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor din partea Consiliului local Tîrgu Mureș pe dl. Vlas Florin.

Art. 7. - Sediul social al operatorului regional este in Tîrgu Mures, str. Kos Karoly, nr. 1.

Art. 8. - Operatorul regional va prelua toate drepturile și obligațiile aparținătoare R.A. AQUASERV Tîrgu Mureș, care se reorganizează în operator regional - societate pe acțiuni (inclusiv cele rezultate din finanțările externe, respectiv în cadrul programelor MUDP I și ISPA ).

Art. 9. - Operatorul regional se va substitui în locul R.A. AQUASERV Tîrgu Mureș, în toate litigiile în care aceasta din urmă este parte.

Art. 10. - Prezenta intră în vigoare pe data obținerii acordurilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare respectiv a Ministerului Finanțelor Publice privind această reorganizare.

Art. 11. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul municipiului dr. Dorin Florea și conducerea R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință

Pop Lviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Maria Cioban

C:\My Document\SEDINTE CLM 2005\30 martie 2005\HCL reorg[1]. AQUASERV actualiza t dupa sedinta CL.doc