Hotărârea nr. 67/2005

HCL 67 Privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului pentru Componenta B "Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate" din cadrul Masurii ISPA Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 67 din 31 martie 2005

privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului pentru

Componenta B “Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate” din cadrul Măsurii ISPA Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru;

Având în vedere Expunerea de motive elaborată de către Direcția Economică,

În conformitate cu prevederile Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, ratificat prin Legea nr. 473/ 2002, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumente pentru Politici Structurale de Preaderare pentru Măsura “Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apelor uzate în orașul Tîrgu Mureș, România”,

Ținând cont de prevederile Contractului de Împrumut nr. 894/2003 încheiat intre RA Aquaserv și Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare pentru Cofinanțarea Măsurii ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/015, aprobat prin Hotărârea nr. 221/2003 a Consiliului local municipal Tîrgu Mureș,

Luând în considerare Hotărârea nr. 3 din 23 februarie 2005 a Consiliului de Administrație al R.A. Aquaserv, privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului pentru Componenta B “Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate” din cadrul Măsurii ISPA Tîrgu Mureș,

In baza prevederilor art. 12 și art. 38, alin (1), alin. (2), lit. „c”, „f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Programul de Implementare a Proiectului pentru Componenta B “Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate” din cadrul Măsurii ISPA Tîrgu Mureș cuprins în anexa la prezenta.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se va încredința Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică și conducerea R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria