Hotărârea nr. 66/2005

HCL 66 Privind aprobarea unor masuri prealabile incheierii Contractului privind contul de garantie ESCROW intre BERD, municipalitatea Tirgu Mures si Banca Comerciala Ion Tiriac S.A., in cadrul Masurii ISPA Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 66 din 31 martie 2005

privind aprobarea unor măsuri prealabile încheierii Contractului privind Contul de garanție ESCROW între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Municipalitatea Tîrgu Mureș și Banca Comercială „Ion Țiriac” S.A., în cadrul Măsurii ISPA Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive întocmită de Direcția economică,

Având în vedere prevederile secțiunii 4.01. al Contractului de împrumut nr. 894/2003 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind condiționarea primei plăți din împrumut,

În conformitate cu dispozițiile art. 38, lit. „c” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă alegerea Băncii Proiectului, care va fi Banca Comercială „Ion Țiriac” S.A. și care va administra contul de garanție ESCROW.

Art. 2. Se aprobă textul Contractului privind Contul de garanție ESCROW și mandatarea domnului dr. Dorin Florea, primarul municipiului Tîrgu Mureș pentru semnarea lui.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului  local  municipal  Tîrgu Mureș,  prin Direcția  Economică, respectiv

Conducerea R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș.

Pre ședinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă Secretarul municipiului Tîrgu Mure ș

Cioban Maria