Hotărârea nr. 65/2005

HCL 65 Privind vanyarea unei suprafete de teren catre S.C. Amicus Prod S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 65 din 31 martie 2005

privind vânzarea terenului în suprafață de 54 mp. către S.C. AMICUS PROD S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Vă zând Expunerea de motive nr. 158 din 14.02.2005 a Directiei Economice - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea vânzării terenului în suprafață de 54 mp., identificat în CF nr. 1278 Tîrgu Mureș, nr. top 2159/1/2,

Având în vedere prevederile art. 137 din H.G.R. nr. 577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, ale art. 38, alin. (2), lit. “f” și “h” și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către S.C. AMICUS PROD S.R.L. a terenului în suprafață de 54 mp., identificat în CF nr. 1278 Tîrgu Mureș , nr. top 2159/1/2.

Art. 2. Prețul de vânzare se stabilește potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, respectiv 1098,3 Euro, la care se adaugă TVA., urmând ca prețul terenului să fie achitat integral.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință

Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă

Secretarul municipiului Tîrgu Mure ș Cioban Maria