Hotărârea nr. 64/2005

HCL 64 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Tirgu Mures, in vederea amplasarii de cabine telefonice, a caietului de sarcini al licitatiei, a comisiei de licitatie si membrii inlocuitori.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 64 din 31 martie 2005

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș, în vederea amplasării de cabine telefonice, a caietului de sarcini al licitației, a comisiei de licitație și membrii înlocuitori

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 524 din 18.03.2005 a Direcției Economice - Serviciul concesiuni, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale privind aprobarea organizării licitației, a caietului de sarcini pentru închirierea unor suprafețe de teren pentru amplasarea de cabine telefonice, a comisiei de licitație și membrii înlocuitori,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 17/27.01.2005,

În baza prevederilor art. 46, alin. (1), și ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 10 ani, a amplasamentelor aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 17/2005, pentru amplasarea de cabine telefonice.

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea organizării licitației publice, pentru închirierea unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș, pentru amplasarea de cabine telefonice.

Art. 3. Se aprobă Comisia de licitație și membrii înlocuitori în următoarea componență :

1. dr. Dorin Florea

2. Barczi Gyozo

3. Kiss Imola

4.Grama Maria

 • 5. Roșca Angela

 • 6. Barbu Constantin

 • 7. Ștefanovici Mircea


 • - primar

 • - viceprimar     - membru

 • - Director        - membru

 • - Șef serviciu     - membru

 • - Șef serviciu     - membru

 • - consilier juridic - membru

 • - consilier municipal - membru

Membrii înlocuitori cu drepturi depline:

 • 1. Csegzi Sandor       - viceprimar     - membru

 • 2. Pahonțu Nicoleta    - consilier juridic - membru

 • 3. Petruț Luminița      - inspector       - membru

 • 4. Oproiescu Petru Florin - consilier municipal

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria