Hotărârea nr. 63/2005

HCL 63 Privind concesionarea directa catre dl Bereczki Adalbert a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 63 din 31 martie 2005

privind concesionarea directă către Bereczki Adalbert

a terenului în suprafață de 9,60 mp aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Vă zând Expunerea de motive nr. 533 din 21.03.2005 a Directiei Economice - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la concesionarea directă către Bereczki Adalbert a terenului în suprafață de 9,60 mp. aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mureș,

Având în vedere prevederilor art. 12 lit. “e” din Legea nr. 50/1991 modificată și completată prin Legea nr. 453/2001 care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind adminstrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă către Bereczki Adalbert a terenului în suprafată de 9,60 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș situat în Tîrgu-Mureș, str. Aleea Cornișa, identificat în CF nr. 7505, nr. top 2551/1, în vederea extinderii construcției existente. Construcția va avea doar acces pietonal.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA, este de 56 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și A.C.A.S.M.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria