Hotărârea nr. 62/2005

HCL 62 Privind concesionarea directa catre Antena 1 a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 62 din 31 martie 2005

privind concesionarea directă către Antena 1 a terenului în suprafață de 284 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 532 din 21.03.2005, a Directiei Economice, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionării directe către Antena 1 a terenului în suprafață de 284 mp,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. și ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 10 de ani către Antena 1, a terenului în suprafață de 284 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș și identificat prin C.F. 7859/S4, teren aferent construcției existente.

Art. 2. Redevența stabilită este de 47.712 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și A.C.A.S.M.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria