Hotărârea nr. 61/2005

HCL 61 Privind concesionarea directa catre S.C. Cuvantul Liber S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 61 Din 31 martie 2005

privind concesionarea directă către S.C. Cuvântul Liber S.R.L. a terenului în suprafață de 54 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 529 din 21.03.2005, a Directiei Economice -Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionării directe către S.C. Cuvântul Liber S.R.L. a terenului în suprafață de 54 mp,

Având în vedere prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 10 de ani către S.C. Cuvântul Liber S.R.L., a terenului în suprafață de 54 mp, situat în str. Plutelor, nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș și identificat prin C.F. 7859 teren aferent construcției existente - cabană de odihnă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 este de 216 Euro/an.

Art. 3. Contractul de concesiune se va încheia după ce S.C. Cuvântul Liber S.R.L. va face dovada că a dobândit în patrimoniu imobilul construit pe terenul care face obiectul concesiunii.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și A.C.A.S.M.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria