Hotărârea nr. 60/2005

HCL 60 Privind concesionarea directa catre dl Toth Stefan a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 31martie 2005

privind concesionarea directă către Toth Ștefan a terenului în suprafață de 36 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Vă zând Expunerea de motive nr. 526 din 18.03.2005, a Directiei Economice - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionării directe către dl. Toth Ștefan a terenului în suprafață de 36 mp,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 10 de ani către dl. Toth Ștefan, a terenului în suprafață de 36 mp, situat în str. Plutelor, nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș și identificat prin C.F. 7859 în vederea reamenajării construcției existente - cabană de odihnă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 este de 123Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și A.C.A.S.M.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria