Hotărârea nr. 6/2005

HCL 6 Privind sustinerea proiectului "Sistem integrat de servicii sociale pentru varstnici la nivelul municipiului Tirgu Mures" de catre Consiliul local municipal Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU- MURES

H O T AR Â R E A nr.____

din___________________ 2005

privind susținerea proiectului “Extinderea si îmbunatatirea gestiunii resurselor financiare în municipiul Tîrgu Mures” de catre Consiliul local municipal Tîrgu Mures

Consiliul local Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

În baza art. 38, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala,

Vazând expunerea de motive Nr. 8 din 17.01.2005 privind sustinerea proiectului “Extinderea si îmbunatatirea gestiunii resurselor financiare în municipiul Tîrgu Mures” de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba participarea Consiliului Local Municipal, cu suma de 4.500 Euro la implementarea proiectului “Extinderea si îmbunatatirea gestiunii resurselor financiare în municipiul Tîrgu Mures”, elaborat de Serviciul Integrare Europeana si Programe de Finantare din cadrul Primariei municipiului Tîrgu-Mures.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica, Administratia Domeniului Public si Directia Integrare Europeana, Comunicare, Control si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria