Hotărârea nr. 59/2005

HCL 59 Privind concesionarea directa catre dl Toma Alexandru a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 59 din 31 martie 2005

privind concesionarea directă către Toma Alexandru a terenului în suprafață de 18 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 525 din 18.03.2005, a Directiei Economice - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionării directe către dl. Toma Alexandru a terenului în suprafață de 18 mp,

Având în vedere prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 10 de ani către dl. Toma Alexandru, a terenului în suprafață de 18 mp, situat în str. Plutelor nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș și identificat prin C.F. 7859 în vederea reamenajării construcției existente - cabană de odihnă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 este de 62 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și A.C.A.S.M.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria