Hotărârea nr. 58/2005

HCL 58 Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent unor constructii speciale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 31 martie 2005

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent unor construcții speciale

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 672 din 15.02.2005, prezentată de Direcția economică, privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a unor construcții speciale,

În baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru construcțiile speciale din patrimoniul R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Construcțiile avizate prin prezenta hotărâre, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri pe durata existenței construcției, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost adoptată prezenta hotărâre de aprobare, până când intervin alte modificări.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Târgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția economică.

Pre ședinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

ANEXA nr. 1 la

HOTARAREA NR.__________din_____________

ANEXA nr.1      RA AQUASERV Targu Mures, str.Kos Karoly nr.1,

conform cererii depuse nr.200117/7.01.2005, pentru urmatoarele constructii speciale:

Nr. crt.

Denumirea constructiei speciale

Nr. inv

Valoare de inventar aprobata

1

Drenaj str.Verii si Bazin II-242 ml

21751

596.702.041

2

Clădire corp M str.Kos Karoly

1874

1.217.832.535

3

Bazin de amestec

13614

44.519.520

4

Camere deversor str.Libertatii

13615

221.942.815

5

Camere de descarcare si conducta deversare Mures

13616

382.819.823

TOTAL

2.463.816.734