Hotărârea nr. 57/2005

HCL 57 Privind stabilirea conditiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor vacante din cadrul Serviciului Public Politia Comunitara.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 31 martie 2005

privind stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară

9                                                                                                                                       9

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 10/12 ianuarie 2005, a Direcției integrare europeană, comunicare, control și resurse-umane privind stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare, coroborate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, ale Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003-Codul muncii, Hotărârii Guvernului nr. 281 din 17 iunie 1993, cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, Hotărârii  Guvernului nr. 775 din 29 octombrie 1998, privind aprobarea Metodologiei de

aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, Hotărârii Guvernului  nr. 157 din 11 martie

1999, pentru modificarea și completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” și “i” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de ocupare a funcțiilor publice vacante din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de ocupare a posturilor contractuale vacante din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș prin Serviciul relații publice interne și internaționale și Direcția economică.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria