Hotărârea nr. 56/2005

HCL 56 Privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal si Baschet Club Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 56

din 31 martie 2005

privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal

și Baschet Club Mureș Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr._________/___________ 2005 prezentată de domnii

consilieri Kirsch Attila și Ștefanovici Mircea, cu privire la asocierea dintre Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș și Baschet Club Mureș Tîrgu Mureș și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit.”d”, “p”, “x” și “y” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ale prevederilor Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, a H.G.R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr.69/2000 și a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 149/2003,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Contractul de asociere dintre Consiliului local municipal Tîrgu Mureș și Baschet Club Mureș Tîrgu Mureș, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă numirea în Consiliul Director al Baschet Club Mureș a următoarelor persoane :

 • - Kirsch Attila - Consilier, reprezentant al Consiliului local

 • -  Ștefanovici Mircea - Consilier, reprezentant al Consiliului local

 • - Barczi Gyozo - Viceprimar, reprezentant al Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș

 • - Măceșanu Virgil - reprezentant al Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș.

Art. 3. Se aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute în Contractul de asociere, în sumă de 150.000.000 lei/lună, începând cu luna mai 2005.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Flroea și Executivul Consiliului Local prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale, precum și persoanele, din partea autorităților locale, desemnate să facă parte din Consiliul director.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr._______/__________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

9

CONSILIUL LOCAL MUNICPAL Tîrgu-Mureș, prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mureș, cu sediul în Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei, nr.3, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA - Primar și Ec. KISS IMOLA - Director Economic

și

Asociația BASCHET CLUB MUREȘ Tîrgu-Mureș cu sediul Tîrgu-Mureș str. Parcul Sportiv nr.1, C.I.F. 14372004,      telefon 0740/396761, cont de virament nr.

RO77RNCB3600000117850001 deschis la BCR Tîrgu-Mureș, reprezentată prin MIHAI G. CORUI în calitate de vicepreședinte

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Asocierea dintre Consiliul Local Municipal și Asociația Sportivă BASCHET CLUB MUREȘ Tîrgu-Mureș, are în vedere revigorarea baschetului din municipiul Tîrgu-Mureș.

Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei BASCHET CLUB MUREȘ Tîrgu-Mureș pentru pregătirea și participarea sportivilor acestei secții la competițiile interne și internaționale stabilite prin calendarul Federației Române de Baschet

Art.3. Activitatea în vederea realizării prezentei asocieri se va desfășura sub conducerea economică și juridică a unui Consiliul Director (C.D.) ai cărui membrii vor fi:

 • 1.   Lazăr O. Dorin - președinte

 • 2.   Corui Mihai - vicepreședinte

 • 3.  Lorencz Lajos - membru

 • 4.  Viciu Nicolae - membru

 • 5.  Magos Gyorgy - membru

 • 6.  Steff Zakarias - membru

 • 7.  Pricop Anastasia - membru

 • 8.  Lungu Cornel - membru

 • 9.  Burkhardt Ârpad - membru

 • 10.   Kirsch Attila - membru, reprezentant al Consiliului local

 • 11.   Ștefanovici Mircea - membru, reprezentant al Consiliului local

 • 12.   Barczi Gyozo - membru, Viceprimar, reprezentant al Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș

 • 13.   Măceșanu Virgil - membru, reprezentant al Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada 1 mai 2005 - 31 decembrie 2005, cu posibilitatea prelungirii prin acordul expres al părților.

IV. CONTRIBUȚIA FIECĂREI PĂRȚI CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII COLABORĂRII

Art.5. Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureș are următoarele obligații:

 • a) alocarea sumei de 150.000.000 lei/lună, începând cu luna mai 2005;

 • b) desemnarea de reprezentanți în Consiliul Director;

Art.6. BASCHET CLUB MUREȘ Tîrgu-Mureș are următoarele obligații:

 • a)  crearea la nivelul echipei de seniori a Clubului BASCHET CLUB MUREȘ Tîrgu-Mureș a unui colectiv capabil a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director, respectiv promovarea în eșalonul superior;

 • b)  îmbunătățirea bazei materiale și de pregătire a sportivilor;

 • c)   înființarea și atragerea în cadrul secțiilor de copii și juniori, a unui număr cât mai mare de copii și tineri;

 • d)  utilizarea fondurilor alocate de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureș numai pentru scopurile expres prevăzute din prezentul Contract, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul Contract;

 • e)   solicitarea în scris, lunar, a sumei alocate;

 • f)   respectarea hotărârilor Consiliului Director constituit în condițiile prezentului contract.

V. CONDIȚIILE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE A COLABORĂRII

Art.7. Colaborarea se va desfășura sub conducerea economică și juridică a unui Consilu Director desemnat de comun acord de către părțiile asociate.

Art.8. Consiliul Director va fi format din 11 membrii.

Art.9. Consiliul Director urmează să întocmească Regulament de organizare și funcționare. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Conducere va fi supus aprobării părților prezentului contract de asociere.

Art.10. Consiliul Director constituit în condițiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activității realizate și a condițiilor de realizare a prezentului contract.

Art.11. În conformitate cu prevederile art.5. pct. b din Consiliul Director vor face parte domnii Kirsch Attila si Ștefanovici Mircea - Consilieri din partea Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Hotărârea comună a colaboratorilor.

Art.13. Rezilierea contractului, în cazul în care unul dintre colaboratori desfășoară activități contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putând avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.

Art.14. Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiții:

 • -   nerespectarea hotărârilor Consiliului Director

 • -  neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliului Director

 • -   schimbarea destinației fondurilor alocate în altă direcție decât cea prevăzută în anexă. Art.15. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile prevăzute

de lege. După încetarea cauzei de forță majoră, contractul își va relua cursul.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al părților contractante.

Art.17. Orice modificare în legislația actuală cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambilor colaboratori.

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea s-au încetarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor j udecătorești competente.

IX. DISPOZIȚII FINALE

9

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare, azi _________________,

câte unul pentru fiecare dintre părțile asociate.

Primăria municipiului Tîrgu-Mureș Tîrgu-Mureș

Baschet Club Mureș Tirgu - Mures


PRIMAR

Dr. Dorin Florea


VICEPREȘEDINTE

Mihai G. Corui

DIRECTOR Direcția economică

9

Kiss Imola

VIZĂ JURIDICĂ