Hotărârea nr. 55/2005

HCL 55 Privind aprobarea sumelor prevazute in Acordul/Contract colectiv nr. 726/2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURE Ș

H O T Ă R Â R E A nr. 55 din 31 martie 2005

privind aprobarea sumelor prevăzute în Acordul/Contract colectiv nr.726/2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive comună nr._________/____________2005 a

Sindicatului     Salariaților    din    Primăria    Municipiului    Tîrgu-Mureș     și

nr.____________/___________2005 a Direcției Economice privind aprobarea sumelor prevăzute

în Acordul/Contract colectiv și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul Legii nr. 130/1996, privind contractul colectiv de muncă, modificată și completată prin Legea nr. 143/1997, precum și a Legii nr. 188/1999, privind statutul funcționarului public, republicată,

Conform prevederilor art. 38., alin. (2), lit. ”b” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală precum și ale art. 15, alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanțele publice locale, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 108/2004,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local (anexa 1) în sensul cuprinderii sumelor necesare respectării a prevederilor Acordului/Contract colectiv nr. 726/2005, prezentat în anexe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Sumele necesare vor fi suportate din economii, raționalizări de cheltuieli materiale din următoarele capitole :

 • I. Aparat propriu

  1.790.000.000 lei

  1.790.000.000 lei

  440.000.000 lei

  440.000.000 lei

  340.000.000 lei


  240.000.000 lei


 • 1   Servicii executiv (funcționari publici)

TOTAL I

 • II. Sănătate

 • 2   Administrația creșelor

TOTAL II

 • III. Asistență socială

 • 3   S.P.A.S.

 • 4   Azil de noapte + Dispecerat integrat

SMURD

IV. Servicii și dezvoltare publică

5

A.D.P.

590.000.000 lei

6

S.R.C.

70.000.000 lei

7

Protecție civilă

60.000.000 lei

8

Administrativ

300.000.000 lei

9

Compartimentul rromi

20.000.000 lei

10

Administrația serelor

1.320.000.000 lei

11

C.A.S.M.

470.000.000 lei

12

Grădina Zoologică

320.000.000 lei

13

S.P.U.M.

880.000.000 lei

TOTAL IV

4.030.000.000 lei

TOTAL I+II+III+IV

6.840.000.000 lei

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria